KİŞİL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

1.1 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi, taleplerinizin karşılanması, ticari faaliyetlere bağlı iş organizasyonların yürütülmesi, çalışan görev ve sorumluluk organizasyonlarının sağlanması, ticari ve buna bağlı diğer taleplerinizin karşılanması için gerekli olan işlem takiplerinin yürütülmesi, her türlü iş ve performans süreçlerinin yürütülmesi amacıyla mevzuata, şirket politikalarımıza, sözleşme ve diğer hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır. Bu sebeplerle bize sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

1.2 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ

Kişisel verilerinizi, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, TATCO GIDA tarafından aşağıda yer alan temel amaçlar başta olmak üzere İşlenmekte olup:

• Ticari faaliyetlerin mevzuat ve şirket politikalarına uygun olarak yürütülmesi,

• İnsan kaynakları faaliyetleri, plan ve organizasyonları; iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kapsamda kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi,

• Finansal işlemler: Muhasebe ve cari işlem takipleri; banka hesap ve IBAN bilgilerinin kullanılma gerekliliği,

• İlişkili gerçek kişilerin ticari, fiziki ve hukuki emniyetlerinin sağlanması,

Ticari strateji ve buna bağlı politikalar geliştirilmesi, Faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel verileriniz: TATCO GIDA tesislerinde gerçekleşen faaliyetlerde mevcut iş süreçlerinin yürütülmesi, mevzuat şartlarının yerine getirilmesi ve iş süreçlerinin emniyet ve güvenliğini sağlamak üzere alınmakta ve işlenmektedir.


1.3 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ

Kişisel verileriniz, size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarla, veri güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan ve/veya diğer üçüncü taraflara aktarılmamasını sözleşme ile garanti altına aldığımız kuruluşlar: Bankalar ile; maşa ödeme gibi finansal işlemlerin yürütülmesinde, anlaşmalı mali müşavirlik-muhasebe ofisi ile; iş akdi sözleşmesi kapsamında SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) kayıtları, bordro oluşturma cari hesap işlemleri, vergi ödemeleri gibi finansal faaliyetlerin yürütülmesinde, iş güvenliği ve işyeri hekimi hizmeti sağlayan kişi kuruluşlar ile; işyeri güvenliğinin sağlanması için gerekli olan eğitim ve diğer faaliyetler, sağlık muayene hizmetlerinin sağlanması için gerekli olan faaliyetlerin yürütülmesinde, Eğitim ve danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile; kişisel ve iş gereği gelişim ve eğitim sağlanması için faaliyetlerin yürütülmesinde, serbest bölge veya liman işletmeciliği yapan kuruluş ile; giriş çıkış kayıtlarının yapılması, serbest bölge güvenlik tedbirleri ve diğer yürütücü gereksinimlerinde, ticari faaliyet içinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlar ile; aradaki iş akdi sözleşmesine veya anlaşmaya bağlı faaliyetlerin yürütülmesinde ve buna benzer gerekli ve zorunlu faaliyetlerden doğan gereksinimlerde, adı soyad, kimlik bilgileri, aile bilgileri, iletişim bilgileri, IBAN bilgileri gibi kişisel ve adli bilgiler, sağlık bilgileri gibi özel nitelikli kişisel veriler gerektiği ölçüde TATCO GIDA tarafından yukarıda tanımlanan kişi ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

1.4 VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizi işlememize yönelik KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

✓ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

✓ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

✓ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

✓ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Posta adresimiz: Yeni Mahalle 5302 Sokak No:4/29 33020 Akdeniz / Mersin / Turkey adresimize gönderebilir, elektronik olarak www.tatcogroup.com veya şirket diğer internet adresimizdeki Kişisel Veri Bilgi Talebi Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak [email protected] veya [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı bilgi edinmek istediğinizde Yeni Mahalle 5302 Sokak No:4/29 Akdeniz / Mersin / Turkey ofis adresimizden ve (0324) 221 20 66 telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA BEYANI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TATCO GIDA İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Şirket Tesis ve depolarımız dış çevre ve iç kısımlar; giriş kapıları, ürün işleme, elle işleme, paketleme alanları, ofis odaları koridorları ve üretim, paketleme hizmet alanlarını görecek şekilde ve yeterli sayıda güvenlik kamerası fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapmakta ve kayıt işlemi TATCO GIDA İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ. ve atadığı birim/kişi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.


VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizi işlememize yönelik KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

✓ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

✓ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

✓ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

✓ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Posta adresimiz: Yeni Mahalle 5302 Sokak No:4/29 33020 Akdeniz / Mersin / Turkey adresimize gönderebilir, elektronik olarak www.tatcogroup.com veya şirket diğer internet adresimizdeki Kişisel Veri Bilgi Talebi Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak [email protected] veya [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı bilgi edinmek istediğinizde Yeni Mahalle 5302 Sokak No:4/29 Akdeniz / Mersin / Turkey ofis adresimizden ve (0324) 221 20 66 telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası & Başvuru Formu